Παρουσίαση του περιοδικού στην εφημερίδα “Τα Νέα” στις 18-19 Μαρτίου 2006

Η ανάγκη για σκέψη και προβλημα­τισμό σχετικά με θέματα που α­πασχολούν και κεντρίζουν την προ­σοχή στον άνθρωπο του σήμερα, ώθη­σε κάποιους νέους από τον πανεπιστη­μιακό χώρο να δημιουργήσουν μία περιοδική έκδοση, καθώς και ιστοσελίδα με «δωμάτια» συζητήσεων και α­νταλλαγής απόψεων. Με αυτά τα δύο «ερ­γαλεία», η ομάδα φιλοδοξεί να δώσει βή­μα έκφρασης σε ανθρώπους από όλους τους χώρους με σκοπό την ανάδειξη του ουσιαστικού διαλόγου, «ενάντια στην πα­ραίτηση και την αποστασιοποίηση της γενιάς και της κοινωνίας μας» όπως το­νίζουν οι ίδιοι χαρακτηριστικά. Ο λόγος γίνεται για δεκαπέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες α­πό διάφορες Σχολές του ΑΠΘ.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ: https://intellectum.org/wp-content/uploads/2012/05/Zo-Thessaloniki-18-19-Mar-2006.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού