Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση του οργανωμένου Εγκλήματος

Περίληψη:  Ι. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτέλεσε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, κυρίως όμως κατά τη δεκαετία του ’90 και μέχρι σήμερα, τη δικαιολογητική βάση για την υιοθέτηση μιας σειράς «ειδικών» ρυθμίσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινότητας που μπορούμε να τις κατατάξουμε σε 5 ειδικότερους άξονες:

Α. Ο πρώτος είναι εκείνος της ενοποίησης της αστυνομικής δράσης.

Το πρώτο βήμα έγινε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν ανατέθηκε στην ομάδα εργασίας TREVI, που αποτελούνταν από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών δίωξης, να μελετήσει θέματα σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα.

Ακολουθεί το 1992, στα πλαίσια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η συμφωνία για την ίδρυση της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol), η οποία ιδρύεται τελικά με Σύμβαση, το 1995. Στα καθήκοντα της Europol εντάσσεται:

• η συλλογή, σύνθεση και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα,

• η διευκόλυνση της διεξαγωγής ερευνών,

• η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών,

• και η τήρηση αυτοματοποιημένων συλλογών πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί το αυτοματοποιημένο Σύστημα Πληροφοριών της Europol, στο οποίο καταχωρούνται αρχικά όσοι θεωρούνται ύποπτοι για την τέλεση εγκληματικών πράξεων, αλλά και εκείνοι σχετικά με τους οποίους δικαιολογείται η πιθανολόγηση ότι θα διαπράξουν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας. Η καταχώρηση επεκτείνεται ακόμα σε εκείνους που μπορεί απλώς να συνοδεύουν ή να βρίσκονται σε επαφή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, και έτσι μπορεί ουσιαστικά να επεκταθεί σε έναν ευρύτατο αριθμό ατόμων αμέτοχων σε οποιαδήποτε εγκληματική δράση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum1/p025037_%28kastanidou%29.pdf

 

 

 

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού