Συναισθήματα και Κοινωνικά Κινήματα. Η Θέση της Θυμικής Παραμέτρου στις Κοινωνικές Επιστήμες

      Το παρόν άρθρο επισημαίνει τη σημασία των συναισθημάτων στο κοινωνικο-πολιτικό φαινόμενο και στα κοινωνικά κινήματα. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναφορά στη θέση της συναισθηματικής παραμέτρου στη σύγχρονη επιστήμη και φιλοσοφία (18ος-20ος αιώνας), σκιαγραφείται η πρόσφατη στροφή που σημειώθηκε εκ νεόυ στον εν λόγω γνωστικό τομέα. Η εμφάνιση των νέων κοινωνικών κινημάτων παρουσιάζεται ως μια θεματική αδιαχώριστη από το συναίσθημα κι ως αφορμή για την ένταξη του φαινομένου στο ευρύτερο πλαίσιο του νεο-νεωτερικού κοινωνικού κόσμου.

      Οι προσεγγίσεις της νεωτερικής δημόσιας σφαίρας, δηλαδή του πεδίου άσκησης της πολιτικής εξουσίας, για μεγάλο διάστημα ήταν απόλυτα διακριτές από το συναισθηματικό παράγοντα. Η πλειοψηφία των στοχαστών του κοινωνικού γίγνεσθαι θεωρούσε τα συναισθήματα ρομαντικό κατάλοιπο και τα συνέδεε με τον ανορθολογισμό και την ουτοπία. Κύρια υπαίτια για το γεγονός αυτό κρίνεται η μακρά πρωτοκαθεδρία της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής, που ορίζει την πολιτική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα του ορθολογικού τρόπου σκέψης, και προκρίνει το «συμφέρον» ως το βασικό κριτήριο για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων και των καθιερωμένων κοινωνικών πρακτικών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P105117_Synaisthimata.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού